Wróć na stronę główną

REGULAMIN


Studio – „RUMOR studio” znajdujące się przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie
Małe studio – sala 20m2 wraz z wyposażeniem
Duże studio – sala 50m2 wraz z wyposażeniem
Całe studio – sala 20m2 + 50m2 wraz z wyposażeniem
Wynajmujący – właściciel i podmiot zarządzający Studiem tj. firma „Joanna Mariak” z siedzibą w Warszawie 02-013, ul. Lindleya 16, NIP: 1133034607
Najemca – podmioty prawa (zgodnie z KC) korzystający z usług świadczonych przez Wynajmującego
Uczestnicy – podmioty prawa znajdujące się na terenie Studio w związku z wynajmem przez Najemcę
Strony – łącznie Wynajmujący i Najemca
Asystent – osoba obsługująca Studio
Cena – kwota za usługę świadczoną przez Wynajmującego zgodna z cennikiem znajdującym się na stronie www.rumorstudio.pl lub indywidualnymi ustaleniami Stron
Wyposażenie – przedmioty (meble i akcesoria), sprzęt fotograficzny i oświetleniowy oraz inne rzeczy na terenie Studio będące własnością Wynajmującego
Lokal – lokal nr. 402 w którym znajduje się Studio
Zarządca – właściciel budynku przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie

STUDIO I JEGO WYNAJEM

 1. Studio to przestrzeń kreatywna, której przeznaczeniem są: sesje fotograficzne, produkcje filmowe, warsztaty fotograficzne, wystawy i inne wydarzenia po wcześniejszym ustaleniu Stron.
 2. Za wynajem Studio Najemca zobowiązuje się zapłacić Cenę.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do przygotowania Studio zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.rumorstudio.pl przed przyjściem Najemcy, wskazaniem potrzebnych Najemcy
  elementów Wyposażenia oraz pomocy Asystenta w bieżących sprawach podczas trwania usługi. Nie obejmuje to ustawiania setów oświetleniowych i asystowania przy sesjach zdjęciowych.
 4. Na terenie Studio mogą przebywać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie ze stosowną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W sytuacji sesji aktowej wszyscy Uczestnicy powinni posiadać ważne dokumenty tożsamości
  potwierdzające pełnoletniość. W przypadku ich braku lub niezgodności prawem odpowiedzialność ponosi Najemca.
 6. Najemca bierze odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz Uczestników
  znajdujących się na terenie Studio w związku z jego wynajmem i zobowiązuje się do ich
  naprawienia w porozumieniu z Wynajmującym.
 7. Za szkody uznaje się w szczególności:
  a) Używanie Wyposażenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
  b) Niedbalstwo prowadzące do zniszczenia Wyposażenia Studio lub Lokalu
  c) Kradzież Wyposażenia
  d) Zniszczenia Lokalu i zmiany w jego strukturze
 8. W Lokalu jest możliwość przebywania zwierząt, ale wymaga to każdorazowej zgody Właściciela w rozsądnym terminie poprzedzającym rezerwację.
 9. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien, spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 10. Chęć użycia dymiarki i innych urządzeń wytwarzających dym należy każdorazowo skonsultować z Asystentem. Samowolne użycie wyżej wymienionych urządzeń może skutkować nieuzasadnionym wezwaniem straży pożarnej do Lokalu i wiązać się z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w prawie polskim i/lub regulaminie wewnętrznym Zarządcy.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do upomnienia Najemcy i Uczestników w przypadku łamania regulaminu lub w sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek czynności uznanej za niewłaściwą, a ostatecznie przerwania wynajmu, jeśli upomnienia nie zostały respektowane.

SPRZĘT

 1. Wynajmujący oświadcza, iż Wyposażenie w Studio jest sprawne techniczne. Usterki należy
  niezwłocznie zgłosić Asystentowi.
 2. Najemca oświadcza, iż posiada umiejętności i wiedzę techniczną z zakresu korzystania z
  Wyposażenia. W razie stwierdzenia braku kwalifikacji Asystent zastrzega sobie prawo do
  odmówienia wydania lub korzystania z Wyposażenia.
 3. Asystent Studio każdorazowo przekazuje potrzebne Wyposażenie Najemcy.
 4. Chęć wynajmu dodatkowo płatnego Wyposażenia, zwłaszcza aparatów cyfrowych i analogowych, należy zgłosić minimum 24H przed wizytą w Studio. Istnieje również możliwość wynajmu Sprzętu w trakcie trwania usługi, jeśli będzie on dostępny w Studio.

REZERWACJE I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacje są przyjmowane za pomocą oficjalnego Instagrama, telefonicznie, mailowo lub poprzez rezerwację online znajdującą się na stronie www.rumorstudio.pl
 2. Anulowanie rezerwacji należy zadeklarować Wynajmującemu w najszybszym możliwym terminie.
 3. Odwołanie rezerwacji w przeciągu 24H przed jej rozpoczęciem lub niepojawienie się w Studio w zarezerwowanym terminie wiąże się z opłatą 100% za deklarowany czas wynajmu.
 4. Opłata pobierana jest za deklarowany lub rzeczywisty czas wynajmu, jeśli jest on dłuższy niż zadeklarowany.
 5. Najemca może korzystać ze Studio w granicach usługi za którą zapłacił Cenę tj. rezerwując Małe studio/Duże studio/Całe studio Najemca ma prawo korzystać jedynie z przedmiotu rezerwacji, a nie całej powierzchni i/lub wyposażenia Studio.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wynajmu, jeśli na dany termin nie została złożona rezerwacja.
 7. Studio czynne jest 24h/7, jednak oferta zgodna z Cennikiem obowiązuje w godzinach 9-21. W pozostałych godzinach kwoty te ulegają powiększeniu o 50%.
 8. Opłaty można dokonać online za pomocą formularza na stronie www.rumorstudio.pl podczas
  rezerwacji terminu albo gotówką lub blikiem na miejscu w dniu rezerwacji.
 9. Na prośbę Najemcy Wynajmujący może wystawić fakturę w terminie zgodnym z treścią Ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rezerwacja terminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem i zaakceptowaniem
  wszystkich jego punktów.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2021.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie